Επιλέξτε γλώσσα

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η Διοίκηση της TERRA CRETA ABΕE,

Έχει θέσει ως βασικό στόχο την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών πέρα από τις προσδοκίες των πελατών και των υπολοίπων ενδιαφερόμενων μερών.

Η ανάγκη υιοθέτησης ενός αειφορικού προσανατολισμού για την ικανοποίηση του βασικού της στόχου, εφαρμόζεται βασιζόμενη στους τρεις πυλώνες της εταιρικής αειφορίας (επιχειρηματική/ οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική υπευθυνότητα).

Γνωρίζοντας και αναλαμβάνοντας τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το πεδίο εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει,
η Διοίκηση της Terra Creta δεσμεύεται για:

> την προστασία του περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης) και την εφαρμογή άλλων ειδικών δεσμεύσεων που σχετίζονται με το πλαίσιο λειτουργίας της
> τη βιώσιμη χρήση πόρων, τον περιορισμό της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.
> την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης
> τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης προκειμένου να βελτιώνεται η συνολική περιβαλλοντική επίδοση.
> τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων πόρων και εξοπλισμού
> την  υιοθέτηση  φιλικών περιβαλλοντικών πρακτικών στο σύνολο των διεργασιών
> την αναγνώριση όλων των περιβαλλοντικών  πλευρών και των περιβαλλοντικών συνεπειών τους, την αναγνώριση δυνητικών ευκαιριών και απειλών, μέσω ενός αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης όλων των παραμέτρων.
> την εφαρμογή περιβαλλοντικών προγραμμάτων κατάρτισης για το προσωπικό
> την προώθηση της επικοινωνίας σε ολόκληρη την αλυσίδα  για θέματα περιβαλλοντικής ευαισθησίας
> την υιοθέτηση περιβαλλοντικών στόχων, οι οποίοι προκύπτουν από ανάγκες των πελατών
> την παρακολούθηση του συνόλου των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθιερώνοντας μετρήσιμους στόχους.

Το προσωπικό σε όλα τα κλιμάκια του οργανισμού είναι ενήμερο για την Περιβαλλοντική Πολιτική και είναι διατεθειμένο να συμβάλει στην υλοποίησή της.

Φώτης Σουσαλής

designed & developed by Next Step