Επιλέξτε γλώσσα

Πολιτική Ποιότητας της Terra Creta

Η Διοίκηση του οργανισμού TERRA CRETA AEBE

- Δεσμεύεται για την υψηλή Ποιότητα και Ασφάλεια των Προϊόντων και Υπηρεσιών που παρέχει, ώστε αυτά να είναι σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία καθώς και τις λοιπές σχετικές διατάξεις .

Στόχος του οργανισμού είναι να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες πέρα από τις προσδοκίες των πελατών του μέσω των παρακάτω δεσμεύσεων:

- Τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων πόρων, ώστε το προσωπικό να μπορεί να εργαστεί απρόσκοπτα και με ασφάλεια σε ένα κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον.
- Τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των προϊόντων, εξασφαλίζοντας ανά πάσα στιγμή την καταλληλότητα, την ασφάλεια και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.
- Την υιοθέτηση των προδιαγραφών που τίθενται από τον εκάστοτε πελάτη ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του.
- Την  υιοθέτηση  φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, στο σύνολο των διεργασιών του
- Την ανάπτυξη εσωτερικού κώδικα δεοντολογίας, σε μια προσπάθεια προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των εργαζομένων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του οργανισμού.

Για την επίτευξη της παραπάνω δέσμευσης, η Διοίκηση του Οργανισμού:

- Εξασφαλίζει την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων της εφαρμόζοντας, αξιολογώντας και επικαιροποιώντας το ΣΔΑΤ (σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων).
- Διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται βέλτιστα η διεργασία διαχείρισης κινδύνου (risk management process), ώστε το τελικό προϊόν να είναι ασφαλές για τον καταναλωτή.
- Προωθεί την επικοινωνία και την διάχυση της πληροφόρησης σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων για θέματα ασφάλειας που σχετίζονται με το τελικό προϊόν.
- Εκπαιδεύει το προσωπικό.
- Παρέχει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τις απαιτούμενες συνθήκες εργασίας που διασφαλίζουν την Ποιότητα και Ασφάλεια των Προϊόντων.
- Εστιάζει την προσοχή στους πελάτες και μεριμνά για την ανάδραση που λαμβάνει από αυτούς ως προς το επίπεδο των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
- Παρακολουθεί και ελέγχει το σύνολο των δραστηριοτήτων, καθιερώνοντας μετρήσιμους στόχους με ιδιαίτερη προσήλωση στην ασφάλεια του προϊόντος και την νομική τους συμμόρφωση, διενεργώντας χημικές αναλύσεις στις Α’ ύλες και ελέγχους καταλληλότητας στα υλικά συσκευασίας και στον εξοπλισμό.
- Αναλύει τα παραγόμενα στοιχεία με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της επιχείρησης και την τελική ικανοποίηση του πελάτη.
- Αναγνωρίζοντας τους τρεις βασικούς πυλώνες της εταιρικής αειφορίας (επιχειρηματική/ οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική υπευθυνότητα), επιδιώκει την υιοθέτηση προσανατολισμού αειφόρου ανάπτυξης από τους εμπλεκόμενους σε όλο το φάσμα δράσεών του οργανισμού.

Το προσωπικό σε όλα τα κλιμάκια του οργανισμού είναι ενήμερο για την Πολιτική Ποιότητας  και είναι υποχρεωμένο να συμβάλει στην υλοποίησή της.


 
 

designed & developed by Next Step