Επιλέξτε γλώσσα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η διοίκηση της TERRA CRETA S.A, δεσμεύεται

για την υιοθέτηση του ETI (Ethical Trading Initiative) Base Code, της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, σχετικά με το προσωπικό και τα εργασιακά πρότυπα.

Βασική επιδίωξη της Terra Creta είναι η ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών της παρέχοντας  υπηρεσίες και προϊόντα, στα οποία διασφαλίζεται η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα.

Δεσμεύσεις της Διοίκησης

• Διατήρηση της ιδιότητας μέλους της κοινότητας Sedex (Supplier Ethical Data Exchange).
• Διενέργεια επιθεωρήσεων 4-pillar SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) (Labour Standards, H&S, Environmental, Business Ethics)
• Παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία των ETI και OHS διεργασιών στους χώρους παραγωγής.
• Συνεχής βελτίωση σε θέματα κοινωνικής ευθύνης.
• Υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον.
• Υιοθέτηση κώδικα δεοντολογίας με σκοπό τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Για την επίτευξη των παραπάνω δεσμεύσεων:

- Προωθείται η επικοινωνία και η διάχυση της πληροφορίας των θεμάτων κοινωνικής ευθύνης σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.
- Εκπαιδεύεται το προσωπικό.
- Παρέχεται ο κατάλληλος εξοπλισμός και εργασιακό περιβάλλον.
- Αναλύονται τα διαθέσιμα δεδομένα με σκοπό τη συνεχή βελτίωση.
- Υιοθετούνται ορθές πρακτικές οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης με απώτερο στόχο την αειφορική ανάπτυξη.

Ο Κασιμάτης Ευάγγελος, ως υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας, εξουσιοδοτείται από τη διοίκηση να μεριμνά για θέματα κοινωνικής ευθύνης.

Το προσωπικό είναι ενήμερο για τις πολιτικές της εταιρείας και οφείλει να συνδράμει για την πραγματοποίησή τους

Η διοίκηση δεσμεύεται για την εφαρμογή της πολιτικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Φώτης Σουσαλής, Γενικός Διευθυντής

designed & developed by Next Step